Zabezpieczenie roszczeń Warszawa

Sprawdź, czy mogę poprowadzić Twoją sprawę

Wpisz kod pocztowy adresu zamieszkania dłużnika i sprawdź, czy Komornik Sądowy Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję tej sprawy.

Istnieją sytuacje, w których uzasadniona jest obawa, że należność nie zostanie wyegzekwowana od dłużnika – na przykład z powodu jego niewypłacalności bądź podjęcia celowych działań. W celu zabezpieczenia swoich należności wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, a po uzyskaniu tytułu zabezpieczenia należy złożyć wniosek do komornika. Z takim wnioskiem można wystąpić zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i na samym jego początku. Wierzyciel występując z wnioskiem zapewnia sobie zabezpieczenie swoich potencjalnych roszczeń przez komornika na poczet przyszłych należności zasądzonych w tytule wykonawczym po zakończeniu procesu sądowego.

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń w Warszawie?

Wierzyciel występując z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia określa jaki sposób zabezpieczenia ma zostać zastosowany. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje następujące sposoby zabezpieczenia roszczenia pieniężnego: – zajęcie przez komornika sądowego wynagrodzenia za pracę , środków na rachunku bankowym, ruchomości jak również innych wierzytelności czy innego prawa majątkowego  Zabezpieczone należności pieniężne nie trafiają bezpośrednio do wierzyciela. Komornik zobowiązany jest zabezpieczone należności przekazać na rachunek depozytowy. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez wierzyciela, zabezpieczone należności zostaną przekazane na jego rachunek bankowy.

Jak powinien wyglądać wniosek o zabezpieczenie roszczeń?

Aby kancelaria komornicza mogła podjąć jakiekolwiek działania w celu wszczęcia postępowania zabezpieczającego, konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku do sądu. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie elementy pisma procesowego, takie jak data, podpis czy wyszczególnienie adresata (oznaczenie sądu, nazwy stron oraz ich pełnomocników, jeśli takowi występują). Oznaczeniem rodzaju pisma będzie: „Wniosek o zabezpieczenie roszczenia”. W treści wniosku należy wyjaśnić, jakie są powody wysuwanego żądania. Jeśli istnieją uzasadnione obawy, że dłużnik będzie utrudniał egzekucję, na przykład poprzez wyzbycie się majątku, należy je opisać i uzasadnić. Wierzyciel wskazuje również sposób zabezpieczenia, według którego chce zabezpieczyć swoje należności. Należy również pamiętać o dołączeniu do pisma wszystkich dodatkowych dokumentów i dowodów.

Na jakiej podstawie może zostać wszczęte postępowanie?

Osoby, które chcą rozpocząć postępowanie w sprawie zabezpieczenia roszczeń, do kancelarii komorniczej na warszawskim Mokotowie powinny udać się wraz z niezbędnymi dokumentami. Będzie to nakaz zapłaty wydany w toku postępowania nakazowego lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Podstawą do rozpoczęcia procedury jest też europejski nakaz zabezpieczenia.

ul. Jana Pawła Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa, woj. mazowieckie
Copyright © 2024 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej podstronie.