Czynności

Sprawdź, czy mogę poprowadzić Twoją sprawę

Wpisz kod pocztowy adresu zamieszkania dłużnika i sprawdź, czy Komornik Sądowy Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję tej sprawy.

Wykonywane czynności:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych jest najczęściej przeprowadzaną egzekucją przez komornika sądowego w ramach następujących sposobów egzekucji:

 • egzekucję z ruchomości,
 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucję z wierzytelności z rachunku bankowego,
 • egzekucję z innych wierzytelności
 • egzekucję z innych praw majątkowych,
 • egzekucję z nieruchomości,
 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych dotyczy następujących rodzajów egzekucji:

 • wydanie rzeczy ruchomej
 • opróżnienie z osób i rzeczy oraz wydanie nieruchomości, statku lub pomieszczenia, w tym lokalu mieszkalnego, dłużnika
 • zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez jej sprzedaż w drodze sprzedaży w trybie licytacji publicznej.

Zabezpieczenie roszczeń

Powód ma możliwość uzyskania zabezpieczenia swoich potencjalnych roszczeń wobec pozwanego, jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy sądowej, tj. przed uzyskaniem tytułu wykonawczego. Wówczas komornik dokonuje zabezpieczenia przyszłego roszczenia m.in. poprzez złożenie środków pieniężnych, pobranych od obowiązanego (pozwanego) na rachunku depozytowym Ministra Finansów do czasu uzyskania przez przyszłego wierzyciela wyroku zasądzającego na jego rzecz uprzednio zabezpieczone roszczenie.

Wszczęcie postępowania zabezpieczającego jest możliwe na podstawie:

 • postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia
 • nakazu zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (art. 492 kpc)
 • europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Spis inwentarza

W obecnie obowiązującym systemie prawnym, każdy spadkobierca dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, tj. z ograniczeniem swojej odpowiedzialności za długi spadkodawcy do wysokości wartości czystej masy spadku. Oznacza to, iż aby skorzystać z ograniczenia swojej odpowiedzialności spadkobierca jest zobowiązany wykazać dokumentem urzędowym sporządzonym przez komornika, wartość nabytego spadku.

Spis inwentarza obejmuje określenie wartości wszystkich składników majątku zmarłego, m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, udziałów w spółkach prawa handlowego, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- rozliczeniowych, oszczędnościowych, maklerskich.

Spis inwentarza sporządzany jest na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą lub osoby wykazującej dokumentem (np. postanowieniem o nabyciu spadku, aktem poświadczenia dziedziczenia), a także na podstawie postanowienia sądu o sporządzeniu spisu inwentarza.

Spis inwentarza może być sporządzony wyłącznie przez komornika, w rewirze którego swoje ostatnie miejsca zamieszkania miał spadkobierca.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika, poczynionych podczas osobistych oględzin. Dotyczy on stanu faktycznego (np. stanu technicznego lokalu mieszkalnego) określonego w konkretnym miejscu i chwili. W protokole komornik nie może zawrzeć jakichkolwiek opinii, hipotez, relacji czy związków przyczynowo-skutkowych. Ponadto, komornik nie może dokonywać protokołu w oparciu o dane umieszczone w jakichkolwiek rejestrach czy źródłach publicznych informacji. W toku sporządzania protokołu komornik nie może również korzystać z możliwości stosowania środków przymusu ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach.

Niewątpliwym atutem protokołu stanu faktycznego – dokumentu posiadającego walor urzędowy, jest możliwość dołączenia do niego zdjęć czy nagrania przedstawiających opisywany przez komornika stan faktyczny. Powyższe dokumenty z pewnością mogą stanowić kluczowy dowód w postępowaniu sądowych.

Inne czynności

Komornik sądowy jest również uprawniony do dokonywania następujących czynności:

 • sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego
 • doręczenie korespondencji na zlecenie sądu
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi,
  z przybiciem najniższej lub najwyżej oferty (na wniosek organizatora licytacji)
 • wykonywanie postanowień sądu o zabezpieczeniu spadku
 • inne czynności określone w ustawach

ul. Jana Pawła Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa, woj. mazowieckie
Copyright © 2024 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej podstronie.