Egzekucja z nieruchomości Warszawa

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego komornik sądowy może przystąpić do egzekwowania należności. Jednym ze sposobów na odzyskanie należności jest egzekucja z nieruchomości. Proces ten składa się z kilku etapów, które zostały przedstawione poniżej.

 

Czym jest egzekucja z nieruchomości? Jak egzekucja z nieruchomości przebiega w Warszawie?

Egzekucja z nieruchomości jest coraz częściej stosowanym sposobem egzekucji zmierzającym do przymusowego zrealizowania tytułu wykonawczego. Gwarantuje wierzycielowi realną możliwość zaspokojenia jego należności z sumy uzyskanej ze sprzedaży zajętej nieruchomości. Ze względu na powszechność i dostępność systemu ksiąg wieczystych w odniesieniu do nieruchomości wierzyciele znacznie łatwiej mogą ustalić, czy dłużnik jest jej właścicielem. Ustalenie więc, że dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości a następnie skuteczne jej zajęcie daje wierzycielowi pewność przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości i odzyskania należności.

 

Do jakiej kancelarii z Warszawy się zgłosić?

Egzekucję z nieruchomości może przeprowadzić komornik sądowy, który działa przy sądzie rejonowym, w którego okręgu położona jest dana nieruchomość. Kancelaria komornicza Karola Gołębiewskiego prowadząc egzekucję z nieruchomości może więc dochodzić roszczeń wierzyciela w takich dzielnicach Warszawy jak: Mokotów, Wilanów oraz Ursynów.

 

Etapy egzekucji z nieruchomości Warszawa:

Zajęcie nieruchomości

Pierwszym etapem jest złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Wniosek ten należy złożyć do kancelarii komornika sądowego. Do wniosku należy załączyć tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Kolejnym krokiem jest zajęcie nieruchomości. Komornik kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty, aby w ciągu dwóch tygodni zapłacił dochodzoną należność. Jeżeli dochodzona należność nie zostanie zapłacona w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wezwania, komornik może przystąpić do oszacowania wartości zajętej nieruchomości.

Opis i oszacowanie

Drugim etapem jest opisanie i oszacowanie nieruchomości. Komornik powiadamia o terminie przeprowadzenia powyższych czynności strony oraz znanych mu uczestników postępowania. Celem opisu i oszacowania nieruchomości jest dokładne określenie przedmiotu egzekucji oraz ustalenie osób, które jako zainteresowane winny być uczestnikami postępowania. Opisu nieruchomości dokonuje komornik sądowy zaś szacunku biegły rzeczoznawca majątkowy przez niego powołany.

Licytacja

Ostatnim etapem jest licytacja nieruchomości. Jest to ważny etap, ponieważ od prawidłowości i skuteczności przeprowadzenia licytacji zależy osiągnięcie celu egzekucji, tj. zaspokojenia wierzyciela. Po sprzedaży nieruchomości, wydaniu przez sąd postanowienia o udzieleniu przybicia, a następnie postanowienia o przysądzeniu własności organ egzekucyjny sporządza plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży rozdzielając je na poszczególnych wierzycieli.

ul. Jana Pawła Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa, woj. mazowieckie
Copyright © 2024 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej podstronie.