Komornik Warszawa – Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego

Sprawdź, czy mogę poprowadzić Twoją sprawę

Wpisz kod pocztowy adresu zamieszkania dłużnika i sprawdź, czy Komornik Sądowy Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję tej sprawy.

Z postępowaniem egzekucyjnym związany jestem od 2010 roku. Początkowo jako prawnik, następnie jako aplikant i asesor komorniczy. Pełniłem również funkcję kierownika kancelarii komorniczej, zajmując się nie tylko problematyką zagadnień egzekwowania roszczeń wierzycieli, ale również zdobywając umiejętności w zakresie zarządzenia zespołem. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy jestem gotowy do podejmowania samodzielnych wyzwań w zakresie egzekwowania należności.

Orzeczenia oraz czynności podejmowane przez komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego

W zakresie sposobów egzekucji przeprowadzanych przez komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego znajduje się między innymi egzekucja z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę lub z wierzytelności i innych praw majątkowych. Ponadto komornik sądowy może dokonać zabezpieczenia roszczeń oraz spisu inwentarza.

Apelacja warszawska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Karol Gołębiewski może prowadzić postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczające na terenie odpowiadającemu obszarowi właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczenie roszczeń może być prowadzone między innymi poprzez egzekucję z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego czy też
z ruchomości.

 Egzekucja nieruchomości

Jednym ze sposobów na odzyskanie przez wierzyciela swojej należności od dłużnika jest egzekucja z nieruchomości. Proces ten polega na zajęciu nieruchomości przez komornika sądowego, dokonaniu jej opisu i oszacowaniu, a następnie przeprowadzeniu licytacji. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zostają przeznaczone na pokrycie spłaty zadłużenia wierzyciela. Komornik Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję z nieruchomości położonych w dzielnicach Warszawy: Mokotów, Ursynów i Wilanów.

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE:
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  Powyższy system pozwala na uzyskanie informacji o pojazdach stanowiących własność albo współwłasność dłużnika, nie tylko dotyczących marki, modelu i numerów rejestracyjnych, ale także dacie ważności OC lub dacie zbycia pojazdu.
 • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)
  Egzekucja w mojej kancelarii może być również prowadzona na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Dzięki powyższej platformie, wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w formie elektronicznej.
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS (e-ZUS)
  System umożliwiający uzyskanie informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez niego świadczeń, aktualnych zgłoszonych przez niego adresów zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na zapytanie zostaje udzielona zazwyczaj po kilku dniach w formie elektronicznej.
 • System Informacji REGON
  Platforma pozwala na zweryfikowanie danych numerycznych i adresowych dłużnika.
 • OGNIVO
  System pozwala zarówno na uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach
  w bankach ogólnokrajowych oraz bankach spółdzielczych, jak również dokonanie ich zajęcia.
 • Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  Powyższy system pozwala na podstawie danych dłużnika ustalić nieruchomości stanowiące jego własność, współwłasność oraz będące w jego użytkowaniu wieczystym. Ponadto, system pozwala również złożyć wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w formie elektronicznej.
 • Rejestr Zastawów
  Dzięki elektronicznemu zapytaniu do ww. rejestru komornik jest w stanie ustalić czy dłużnik jest zastawcą oraz czy na danej ruchomości dłużnika został ustanowiony zastaw. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, komornik otrzymuje również informacje o zastawniku.
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
  Powyższy system pozwala na ustalenie adresów prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, jego danych teleadresowych, jak również obszaru prowadzonej przez niego działalności.

komornik mokotów, komornik wilanów, komornik ursynów, komornik warszawa

ul. Jana Pawła Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa, woj. mazowieckie
Copyright © 2024 Kancelaria Komornika Sądowego Karola Gołębiewskiego.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na tej podstronie.