Licytacje

Sprawdź, czy mogę poprowadzić Twoją sprawę

Wpisz kod pocztowy adresu zamieszkania dłużnika i sprawdź, czy Komornik Sądowy Karol Gołębiewski może prowadzić egzekucję tej sprawy.

lokal mieszkalny

522.750,00 

Sygnatura
Km 324/20
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2021r o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużniczki Renaty Dębowskiej położonego: 02-758 Warszawa, AL. Wł. Sikorskiego 9A/12-A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
[NKW WA2M/00493171/2] wraz z udziałem 6288/823630 w prawach do nieruchomości wspólnej – prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń położonych na gruncie, niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal, o powierzchni użytkowej 62,88 m2, położony jest na 2 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z trzech pokoi, dwóch łazienek, garderoby oraz hallu.

Suma oszacowania wynosi 697 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
522 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 700,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 35 20300074 5524 0000 2003 2420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym – do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.