Licytacje

Lokal Mieszkalny

372.000,00 

Sygnatura
Km 87/18
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-10-2019r
o godz.11:30
w  budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51 a w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 02-791 Warszawa,
ul. Stryjeńskich 19/411, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW WA2M/00457615/3] należącego do dłużnika Piotr Tajer. Lokal, o powierzchni użytkowej 57,00 m2 położony jest na 8 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z pokoju dziennego, pokoju, kuchni, łazienki oraz hallu. Do lokalu przylega loggia o powierzchni 14,23 m2.

Suma oszacowania wynosi 496 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   372 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 80 20300074 5524 0000 2000 8718

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                             Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                       Karol Gołębiewski