Licytacje

lokal mieszkalny

421.500,00 

Sygnatura
Gkm 1/20
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu: 15-01-2021r o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208 odbędzie się pierwsza licytacja:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Mariusza Okonisa położonego: 02-808 Warszawa, ul. Zięby 40/4, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00312630/6 wraz z udziałem 5622/486746
w prawach do nieruchomości wspólnej – prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń położonych
na gruncie, niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z własnością lokalu związane jest prawo do wyłącznego korzystania ze stanowiska garażowego nr 45. Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 56,22 m2 położony jest na 2 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju oraz garderoby. Do lokalu przylega loggia.

Suma oszacowania wynosi 562 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:
421 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 200,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 30 20300074 5524 0000 7000 0120
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym – do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.