Licytacje

Lokal Mieszkalny

408.750,00 

Sygnatura
Km 171/19
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2019r o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51 a w sali nr 225, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj.:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Piotr Myśliwiec położonego: 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 4/A – 81, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW WA2M/00411364/4].
Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 57,95 m2, położony jest na 9 kondygnacji nadziemnej budynku
i składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 160 o powierzchni 12,11m2 usytuowanego
na kondygnacji -1.

Suma oszacowania wynosi 545 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
408 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 500,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 39 20300074 5524 0000 2001 7119

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51 a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski