Licytacje

lokal mieszkalny

454.500,00 

Sygnatura
Km 1061/19
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2021r o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 163 położonego przy ul. Rzymowskiego 47 w Warszawie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola (adres spółdzielni:
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104/227) przysługującego dłużnikowi Wojciech Niewójt.
Lokal, o powierzchni użytkowej 74,00 m2, położony jest na 11 kondygnacji nadziemnej budynku oraz poddaszu i składa się z: pokój, kuchnia, hol oraz łazienka – 11 kondygnacja nadziemna; pokój z aneksem kuchennym, hol oraz łazienka – poddasze. Lokal posiada dwa zewnętrzne wejścia z klatki schodowej (jedno na kondygnacji 11, drugie na poddaszu).

Suma oszacowania wynosi 606 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
454 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 20 20300074 5524 0000 2010 6119

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym – do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.