Licytacje

lokal mieszkalny

273.000,00 

Sygnatura
Km 861/19
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2021r.
o godz.13:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B
w Warszawie w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja mająca na celu zniesienie współwłasności:

lokalu mieszkalnego należącego do: Dariusza Bukowskiego, Andrzeja Bąka stanowiącego odrębną nieruchomość położonego:
00-753 Warszawa ul. Gagarina 15/58, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze WA2M/00075877/5 wraz z udziałem w wysokości 9/1000 w prawach do nieruchomości wspólnej – prawie własności gruntu oraz części budynku i urządzeń położonych na gruncie niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 32,80 m2 położony jest na
5 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z pokoju, pokoju z kuchnią, przedpokoju oraz łazienki.
Do lokalu przylega niewielka loggia.

Suma oszacowania wynosi 364 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
273 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 400,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 21 20300074 5524 0000 2008 6119
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym – do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.