Licytacje

udział w lokalu mieszkalny

248.625,00 

Sygnatura
Km 248/19
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2021r
o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11B w sali nr 208 odbędzie się pierwsza licytacja:

udziału nr 2 w wysokości 1/2 należącego do dłużniczki Renaty Kuś w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 02-778 Warszawa, Ul. Filipiny Płaskowickiej 44/209, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00441430/8. Lokal, o powierzchni użytkowej
69,00 m2, położony jest na
2 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 331 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 150,00zł, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 10 20300074 5524 0000 2002 4819

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski

Pouczenie: Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym – do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.