Licytacje

Lokal Mieszkalny

420.000,00 

Km 121/19

Sygnatura
Km 121/19
Kategoria:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 6 listopada 2019r o godz. 15:00
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 310 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj.:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Sebastiana Jaworskiego położonego:
02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 4/A-38, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW WA2M/00388743/4] wraz z udziałem 6219/2600826 w prawach do nieruchomości wspólnej-prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń położonych na gruncie niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 62,19 m2, położony jest na 4 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do lokalu przylega balkon.

Suma oszacowania wynosi 560 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
420 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
56 000,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 15 20300074 5524 0000 2001 2119

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51 a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski